Обяви » ОБЯВЛЕНИЕ

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед №РД 53-1/14.02.2018 год.

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:

За пасища, мери и ливади от I- VII катег.- 6.5 /шест лева и петдесет ст./ лева на декар

Пасища, мери и ливади  VIII- X катег.-5.9 /пет лева и деветдесет ст./ лева на декар

за срок от една стопанска година /2017-2018 г./ на следните имоти – частна общинска собственост: виж файла

обява търг под наем зем.земи 2018 пасища