Обяви » ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

 № РД-45-1/14.02.2018г.

с. Ковачевци

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради  пропуск  при публикуване  на обявление с условията за провеждането на търг, в един местен вестник, 

ОТМЕНЯМ: 

Моя Заповед № РД- 45/12.02.2018г.  за  откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ – ниви – за срок от една стопанска година /2017-2018година/, поради нарушаване на процедурата за публичност

Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.

Същата подлежи на обжалване при условията и реда на АПК.

Копие от настоящата заповед да се връчи на длъжностни лица за сведение и изпълнение

 

Инж. Любомир Цветков

зам.-кмет на община Ковачевци

Оправомощен съгласно Заповед № РД-23/22.01.2018г.

на Кмета на Община Ковачевци

ВИЖ ФАЙЛА: Заповед 45