Обяви » Обявление

№6/01.03.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Решение №265 по т.5 от дневния ред относно Докладна записка на Кмета на Община Ковачевци от редовно заседание на Общински съвет проведено на 31.01.2018г., с което съгласува:  Мотивирано предложение за изменение на ПУП – план за регулация за УПИ III – 131, кв.18 по плана на с.Егълница, община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

обявление №6 за съгласуване на ПУП – общински