Обяви » Обявление

8 /19.03.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на поправка на кадастрален план за дворни места ПИ 1171 и ПИ 1146, с.Ковачевци , община Ковачевци, с възложител: Антоанета Борисова Златарева – Миланова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                               Община Ковачевци

обявление №8 – 19.03.2018г.