Обяви » Обявление

11 /03.04.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на ПУП – ПРЗ предложение за частично изменение на ПУП – ПРЗ на кв. 10 по регуационния план на с.Сирищник, община Ковачевци, с възложители: Георги Кр. Стоянчов, Безистена А. Тонева, Виолета Кр. Величкова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление №11 – 03.04.2018г.