Обяви » Обявление

12 /03.04.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на Подробен устройствен план  ПУП – ПРЗ – предложение за частично изменение на ПУП – ПРЗ на кв.29, от регулационния план на с.Егълница, община Ковачевци, с възложители: Йорданка М. Михова и Цветанка М. Михова – Ангелова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление №12 – 03.04.2018г.