Обяви » Дирекция “Бюро по труда”- провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”-Перник уведомява работодателите от общините Перник,  Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства –3077 лв.;
 • безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) – свободни средст ва -2915 лв.;
 • за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл. 41а, ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства -8689 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 9455 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 6684 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 7106 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 6154 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 8074 лв.;
 • за чиракуване  безработни лица  (чл. 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства -4665 лв.;
 • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица  до 24-годишна възраст,  или безработни лица с основно и по-ниско образование или безработни над 50 години (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ)свободни средства – 10583 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)свободни средства – 9306 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

 

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

 • безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) – свободни средства – 2524 лв.;
 • безработни лица за обучение чрез работа (дуална система на обучение) – чл.46а от ЗНЗ – свободни средства -37121 лв.;
 • безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ) – свободни средства – 2988 лв.;

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” –Перник, ул. „Радомир“ №1 ет. II, ст. 3  и ет.IV  ст.4, както и на тел. 076/60-03-27.