Обяви » Обявление

14 /19.04.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на преписка за дворно място и съшествуващите в него сгради, попадащи в землището на с.Егълница, община Ковачевци, с възложител: Татяна Савева Симеонова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление №14 – 19.04.2018г.