Обяви » Подробен устройствен план – ПУП – ПРЗ

за частично изменение по Регулационния план на с.Егълница, община Ковачевци

виж файла: Заповед РД 111