Обяви » О Б Я В А

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД – 117/09.05.2018 год.

 

          О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

 

УПИ III кв. 26а с площ 493 кв. м. находящ се в с. Калище, община Ковачевци, с граници по скица:

ИЗТОК: Път 66б-77а

ЗАПАД: УПИ I-122 кв.26а;

СЕВЕР: Път 66-66б-77a; УПИ II кв.26а;

ЮГ: Път 94а-77а

 

с начална тръжна цена  5 157 лв. без ДДС

 

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 12.06.2018 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 11.06.2018 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 11.06.2018 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 11.06.2018 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79