Обяви » Подробен устройствен план – ПУП – ПРЗ

за частично изменение на кв.10, по Регулационния план на с.Сирищник, общ. Ковачевци

виж файла: SKM_C25818050909120