Обяви » Подробен устройствен план – ПУП – ПРЗ

за частично изменение на кв. 10 по Регулационния план на с.Сирищник, община Ковачевци

виж файла: ПУП