Обяви » О Б Я В Л Е Н И Е

15/23.05.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на Геодезическо заснемане на ПИ 475 и отреденото за него УПИ XI – 475, кв. 6 по кадастралния регулационен план на с.Сирищник, община Ковачевци, с възложител: Валентин В.Тодоров.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

обявление 15