Обяви » О Б Я В Л Е Н И Е

16/23.05.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Експертен съвет на Изменение на кадастрален план на имот нов планоснимачен номер 2 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Сирищник, махала „Пропалица”, община Ковачевци, с възложител: Стефан Ст. Котев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

обявление 16