Обяви »

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -107/23.04.2018г.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Поземлен имот № 47, к.р. 853 по плана на новообразуваните имоти, по § 4 ЗСПЗЗ, местност “Калайджийска”  в землището на  с. Ковачевци,  с площ  1 064 кв.м.  , с граници по скица:

ИЗТОК: ПИ № 25, к.р. 853 по плана на новообразуваните имоти

ЗАПАД: ПИ № 24 и ПИ № 29 , к.р. 853 по плана на новообразуваните имоти

СЕВЕР: ПИ  № 18 и ПИ № 27 к.р. 853 по плана на новообразуваните имоти

ЮГ: ПИ № 18, к.р. 853 по плана на новообразуваните имоти

 

С начална тръжна цена 6 161 /шест хиляди сто шестдесет и един лева/, която е стойността на земята.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 28.05.2018 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 25.05.2018 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 25.05.2018 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 25.05.2018 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79