Обяви »

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -106/23.04.2018г.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10г. на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Земеделска земя – имот № 019077 – др. изоставена нива, местност „Грънчарска махала”,  пета категория, с площ 10.383 дка, в землището на с.Светля, с граници по скица:

ИЗТОК: ПИ 019100; ПИ 019101;

ЗАПАД: ПИ 000324;

СЕВЕР: ПИ 000324;

ЮГ: ПИ 019102; ПИ 019101;

 

С начална тръжна цена в размер на 156 /сто петдесет и шест лева/ годишна цена.

 

 

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 28.05.2018 г. от 13.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 25.05.2018 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 25.05.2018 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 25.05.2018 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79