Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

18/05.06.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждането на Общински Експертен съвет на преписка за попълване на имот нов планоснимачен номер 5 по кадастралния план на с.Ракиловци, община Ковачевци, с възложител: Иван Радкославов Тотев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци