Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

19/05.06.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява разглеждане на общински експертен съвет по устройство на територията на преписка за попълване на имот нов планоснимачен номер 1 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Сирищник, мах. „Пропалица”, община Ковачевци, с възложител: Васил Стоичков Котев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци