Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№21/11.06.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет  по устройство на територията на преписка за попълване на неурегулиран поземлен имот, находящ се в мах. „Долни табаци”, с.Ракиловци, община Ковачевци, с възложител: Димитър К. Георгиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци