Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

23/15.06.2018 г.

 Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява инвестиционно предложение за „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XXIV, кв.49 по плана на с.Ковачевци”, с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци