Обяви » О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Заповед №РД-161/19.06.2018 год.

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, за срок от 3 /три години/, част  от “Навес –склад”, целият със застроена площ от 703 кв.м., построен в УПИ /урегулиран поземлен имот/ парцел ІV, кв.3 при граници: дере, УПИ – ХІV кв.3, УПИ V кв.3, УПИ ІІІ кв.3 и улица по регулационния план на село Косача, община Ковачевци, област Перник- частна общинска собственост, а именно:

1.помещение №1 с площ от 270 кв.м.

2.помещение №2 с площ от 245 кв.м.

3.помещение  №3 с площ от 188 кв.м.

4. масивна сграда с площ 45 кв.м.

Първоначалната  месечна наемна  цена на обектите е както следва:

1. помещение №1 с площ от 270 кв.м. x 0.25 лева = 67.50 лева /шестдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС месечна наемна цена.

2. помещение №2 с площ от 245 кв.м. x 0.25 лева = 61.25 лева / шестдесет и един лева и двадесет и пет стотинки/без ДДС месечна наемна цена

3. помещение  №3 с площ от 188 кв.м. x 0.25 лева = 47.00 лева /четиридесет и седем лева и нула стотинки/ без ДДС месечна наемна цена

4. масивна сграда с площ 45 кв.м. x 0.25 лева = 11.25 лева /единадесет лева и двадесет и пет стотинки/ без ДДС месечна наемна цена

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 20.07.2018 год.  :

-10.00 часа – за обект  по т.1;

-10.30 часа – за обект по т.2;

-11.00 часа – за обект по т.3

-11.30 часа – за обект по т.4

в заседателната зала на Община Ковачевци, област Перник.

Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа на 19.07.2018 год.

Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева ( двадесет лева ) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

Депозитът за участие в търга е в размер на 30% /тридесет на сто/ от първоначалната тръжна месечна наемна цена, за съответният обект, внесен  касата на община Ковачевци , до 19.07.2018 год.

Офертите за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 19.07.2018 год. в деловодството на община Ковачевци.

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на обектите може да бъде да получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.

ОБЯВЛЕНИЕ КОСАЧА 18Г.