Новини »

ДО

 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Община Ковачевци има намерението да кандидатства с проект „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XXIV, кв.49a по плана на с. Ковачевци, община Ковачевци“ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007  Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В тази връзка и съгласно Условията за кандидатстване с проектни предложения по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Община Ковачевци следва да проведе пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне размера на разходите, с който ще кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ.

Във връзка с гореизложеното, Моля всички заинтересовани лица да представят оферта по отношение изпълнението на следните видове строително-монтажни работи:

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 

Участниците в настоящите пазарни консултации трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да бъдат вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ако са местни лица, а за чуждестранни лица – да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство;
 2. Да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от четвърта категория.

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТИТЕ

 

Всяка оферта трябва да съдържа:

 

 1. Наименование на оферента;
 2. Срок на валидност на офертата;
 3. Дата на издаване на офертата;
 4. Подпис и печат на офертата;
 5. Техническо предложение;
 6. Ценово предложение в левове с посочен ДДС;
 7. Заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите.

Участниците следва да изготвят своите оферти съгласно образците, приложени към настоящата покана. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност – факс и електронен адрес и наименованието на поръчката.

Опаковката се надписва по следния начин:

 

 

ДО

 

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

с.Ковачевци,  п.к. 2450

 

 

ОФЕРТА

 

за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за проект: „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XXIV, кв.49a по плана на с. Ковачевци, община Ковачевци“

 

 

/Наименование на участника/

Адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес

 

 

Офертите следва да бъдат подадени до 17:00 часа на 03.07.2018 г. на адрес: с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник – За Община Ковачевци

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

 1. Информация за участника – Образец № 1
 2. Техническо предложение – Образец № 2
 3. Ценово предложение – Образец № 3
 4. Декларация за липса на свързаност – Образец №4

 

 

С уважение,

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 

За повече информация : http://kovachevtsi.com/?page_id=11512