Обяви » Обявление

25/25.06.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява разглеждането на Общински експертен съвет по Устройство на територията на преписка за попълване на кадастрален план с имот I, махала „Домишлярска”, с.Косача, Община Ковачевци, с възложител: Наследници на Костадин Ананиев Стоичков.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                          Община Ковачевци

обявление 25