Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

26/28.06.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява разглеждането на Общински експертен съвет по Устройство на територията на преписка за попълване на кадастрален план на с.Косача, махала „Поляна”, със застроено, неурегулирано дворно място ПИ 336.1  в мест. „Герена, ”Община Ковачевци, с възложител: Н-ци на Алекси Николов Алексиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци