Без категория »

О Б Я В Л Е Н И Е

27/29.06.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява разглеждането на Общински експертен съвет по Устройство на територията на преписка за попълване на поземлен имот и сградите в него, находящи се в махала „Умище”, с.Сирищник, Община Ковачевци, с възложител: Георги Методиев Георгиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци