Актуална тема »

На страницата на Община Ковачевци е публикувана докладна записка за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година.

С текста на докладната можете да се запознаете на : http://kovachevtsi.com/?page_id=9985