Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№30/27.07.2018 г.

 Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява разглеждането на Общински експертен съвет по Устройство на територията на преписка за попълване на кадастрален план на с.Егълница, махала „Гъскова” с неурегулирани дворни места, Община Ковачевци, с възложител: Н-ци на Кирил Рангелов Христов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци