Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№31/30.07.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява разглеждането на Общински експертен съвет по Устройство на територията на преписка за геодезическо заснемане и нанасяне на ПИ с проектен номер 90 а., кв. 12 по кадастралния и регулационен план на с.Сирищник, Община Ковачевци, с възложител: Методи Георгиев Георгиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци