Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№32/30.07.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява разглеждането на Общински експертен съвет по Устройство на територията на преписка за проект за изменение на ПУП – План за регулация и план за застрояване за УПИ II-77,кв.8 и обособяване на нови УПИ II-77 за училище, УПИ IX-78,79 и УПИ X-76 за търговска дейност в кв.8 по регулационния план на с.Калище, Община Ковачевци, с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци