Обяви » Заповед № РД 221/15.08.2018 г. на Кмета на Община Ковачевци за одобряване проект за изменение на ПУП – ПЗ за ПИ 148012, с.Косача, община Ковачевци

Заповед и ПУП