Обяви » обява

О Б Я В Л Е Н И Е

37/22.08.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински Експертен съвет по устройство на територията на проект за попълване на сгради и поземлен имот пл.№1, с.Калище, махала „Карпузка”, община Ковачевци, с възложител: Н-ци на Станко Кирилов Савов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

О Б Я В Л Е Н И Е

36/22.08.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински Експертен съвет по Устройство на територията на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване в УПИ IV-238, кв.26, с. Лобош, община Ковачевци, с възложител: Сотир Божилов Стоянов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е

35/21.08.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински Експертен съвет на ПУП – план за регулация и застрояване в УПИ XI-141 и УПИ XII-142, кв.17, с. Егълница, община Ковачевци, с възложител: Н-ци на Кирил Алексов Дяволски.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

                                        С.М.

О Б Я В Л Е Н И Е

34/21.08.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински Експертен съвет на Изменение на Кадастрален план на попълване на имот с нов пл.номер 1 и съществуващите сгради  по кадастралния план на с.Егълница, махала „Паунова”, община Ковачевци, с възложител: Марин Георгиев Маринов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

                                       С.М.