Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

43/11.09.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията на ПУП – план за регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия с номер ПИ 077002, местност „Лещаро” по КВС на с.Лобош, Община Ковачевци. Възложител: Юлияна Кирилова Герасимова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с даденото становище и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

обявление 43

 

 

                                                                                Община Ковачевци