Обяви »

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД – 271/04.10.2018 год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

 

УПИ № VIII-498, кв.37  с площ  763 кв.м., находящ се в с. Сирищник

, с граници по скица:

 

ИЗТОК: Път 188-187-200

ЗАПАД: Пешеходна пътека

СЕВЕР: УПИ VII-497 кв.37;

ЮГ: УПИ IX /общ/ кв.37,

с начална тръжна цена  4 517.50 лв. без  ДДС

упи 8 kw.37 s .siri6tnik

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД – 272/04.10.2018 год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

 

УПИ парцел № X, кв.54а  с площ  662 кв.м.,

находящ се в с. Ковачевци

, с граници по скица:

ИЗТОК: УПИ XI

ЗАПАД:  УПИ IX

СЕВЕР: УПИ XXIII-682

ЮГ: Улица

 

с начална тръжна цена  6 200.83 лв. без  ДДС

упи 10 kw.54a s .kovachevtsi