Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№45/05.10.2018г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява Разглеждане на имот с нов пл.номер 6 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Ракиловци, Община Ковачевци, с възложител: Драга Христова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление-45

О Б Я В Л Е Н И Е

№44/05.10.2018г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява Проект ПУП – ПРЗ – изменение на подробен устройствен план – план регулация и застрояване за УПИ V-119, кв.26, с.Калище, Община Ковачевци, с възложител: Н-ци на Стоянчо Гроздев, Румен Чалъков, Снежанка Стоименова, Райна Боянова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление-44