Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

46/05.10.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински Експертен съвет по устройство на територията на ПУП – ПРЗ за обособяване на нов УПИ I-341, 1135, кв.32 и нов УПИ  IV – 1134,кв. 31 по кадастралния и регулационен план с.Сирищник, на Община Ковачевци, с възложител: Найден Миладинов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

обявление-46(1)