Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

49/23.10.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински Експертен съвет по устройство на територията на попълване на имот с нов пл.№3 и попадащите в него сгради по кадастралния и регулационен план на с.Егълница, мах. „Попова” (Менджийска), Община Ковачевци, с възложител: Цветелина Корте и Павел Георгиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

обявление 49

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

48/23.10.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински Експертен съвет по устройство на територията на попълване на кадастрален план на с.Егълница със застроен, неурегулиран поземлен имот – ПИ 5, махала „Угринска”, Община Ковачевци, с възложител: Николай Лозанов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление 48