Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

50/26.10.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява обществен достъп до обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Общ устройствен план на Община Ковачевци.

Справка