Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№52/30.10.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на границата между имоти с пл.номера 130 и 160 и попълване на попадащите в имоти с пл.номера 160 и 161 сгради по кадастралния и регулационен план на с.Егълница, Община Ковачевци, с възложители: Цветанка Михалова Михова –Ангелова и Йорданка Михайлова Михова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

обявление 52