Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

54/09.11.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява че е изработено попълване на имот нов пл.№7 и 8 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Егълница, махала „Джегалска”, община Ковачевци, с възложители:Лазаринка Др.Стоилова и Кирил Др.Джегалски.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

Обявление № 54