Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№57/28.11.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява изготвена геодзическа снимка на НУПИ №1, маха. „Клинчарска”, с.Егълница, Община Ковачевци, с възложител:Анета Бонева.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

обявление 57