Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№58/29.11.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява изработено геодезическо заснемане на НУПИ в махала „Бачева”,с.Калище,Oбщина Ковачевци, с възложител: Наследници на Йордан Божилов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното геодезическо заснемане и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

обявление 58