Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

59/04.12.2018 г.

 Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов планоснимачен №6 с попадащите в него сгради по кад.план на с.Егълница, махала „Угринска”, община Ковачевци, с възложител: Симка Георгиева.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                ОбщинаКовачевци

обявление-59