Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№64/12.12.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на ПУП – План за регулация и застрояване в обхвата на кв.29, с.Егълница, Oбщина Ковачевци, с възложител: Цветанка Михайлова Михова и Йорданка Михайлова Михова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Oбщина Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

обявление-64