Актуална тема »


 П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА

КОВАЧЕВЦИ  ПРЕЗ 2019 г.

 

god. programa 2019