Обяви »

 

О Б Я В Л Е Н И Е

1/15.01.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява инвестиционно предложение за „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Ковачевци”, община Ковачевци, с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното предложение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление №1  2019г.