Обяви »

З А П О В Е Д

№РД-  22/17.01.2019г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 4 от Протокол № 1/09.01.2019г. на Общински експертен съвет по устройство на територията

О Д О Б Р Я В А М:

 

 Проект за изменение на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ II-за парк и обособяване на нов УПИ III-1158, кв.98 по регулационния план на с.Ковачевци , Община Ковачевци.

Изменението одобрява изменение на УПИ II-за парк с площ 20077 кв.м. и обособяване на нов УПИ в кв.98, както следва:

-          УПИ II-за парк с площ 18459 кв.м.

-          УПИ III- 1158 с площ 1618 кв.м.

Новообразуваните УПИ са в урбанизирана територия.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона – малкоетажно застрояване”. С устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – мах.60%;

-          Интензивност на застрояване -1.2;

-          Озеленена площ – мин.40 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. /3 ет./;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Ограничителните линии на застрояване са съобразени с изискванията на чл.35 от ЗУТ.

УПИ II – за парк граничи с улица ОТ306 – ОТ308, от юг, по регулационния план на с.Ковачевци, осигуряваща достъп до него.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

ЗАПОВЕД