Обяви »

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША

НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

ЗАСТОПАНСКАТА 2019/2020 г.

 

І. ОСНОВАНИЕ

Настоящият Годишен план за паша е разработен на основание чл. 37о, ал. 4, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общински съвет.

II. ОБХВАТ

Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите и пасищата от Общински поземлен фонд в населените места на територията на Община Ковачевци, като определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и правилата за ползването на мерите и пасищата на територията на общината, на основание чл. 37о, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗСПЗЗ.

 

III. ЦЕЛ

Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и пасищата, общинска собственост, както и да се повиши положителното въздействие върху околната среда, спазвайки добрите селскостопански практики.

IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ.

Мерите, пасищата и ливадите, включени в списъка по Приложение № 1 са имоти от общинския поземлен фонд.

V. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите, както и правилата за общо и за индивидуално ползване на територията на Община Ковачевци в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище се определя от Общинския съвет на Община Ковачевци,  с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.

1. Общината e длъжна:

1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери, пасища и ливади – публична общинска собственост за ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

1.2. При недостиг на мери и пасища в дадено землище да предостави в съседно землище.

1.3. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и подобряване на ползването на пасищата и мерите.

2. Ползвателите на мерите и пасищата са длъжни:

2.1. Да заплащат в срок определения наем за ползване на общинските пасища, мери и ливади;

2.2. Да ползват предоставените мери и пасища за индивидуално ползване единствено за паша на притежаваните и регистрирани пасищни животни, когато са регистрирани земеделски производители с животни;

2.3. Да не разорават предоставените им мери и пасища, и да не променят начина на трайно ползване;

2.4. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно стоящи и групи дървета да извършва съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество;

2.5. Да използват мерите и пасищата щадящо и да районират пашата с оглед на опазването им;

2.6. Задължително да почистват мерите и пасищата от камъни, битови, строителни, промишлени и др. отпадъци;

2.7. При ползването на мерите, пасищата и ливадите е необходимо да се спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени и определени със Заповед № РД-09-122/23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните:

Национален стандарт 1.

Забранява се използването на минерални и органични азотсъдържащи торове в буферните ивици:

- с ширина минимум 5 метра на равнинни площи, по протежение на повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с изключение на оризовите клетки;

-  с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с течна фракция на оборския тор;

-  с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон;

-  с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър наклон.

Национален стандарт 2.

При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и др.).

Национален стандарт 3.

Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните води (Приложение към НС 3.).

Национален стандарт 4.

В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и обработваеми площи над 5 ха е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 30% култури със слята повърхност, с изключение на площи за производство на тютюн.

Национален стандарт 5.

За ограничаване на ерозията на площи с наклон се прилага:

- за обработваеми земи – обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите;

- за трайни насаждения – укрепване на междуредията чрез затревяване частично/пълно, или засяване/засаждане с други култури, и/или обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите.

Национален стандарт 6.

Забранява се изгарянето на стърнищата.

Национален стандарт 7.

Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите:

- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;

- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;

- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност – орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa);

- живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на  размножителния период и периода на отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли).

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) на земята са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на земеделски земи, които са бенефициенти по:

- директните плащания;

- следните мерки от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020): Агроекология и климат; Биологично земеделие; Плащания по „НАТУРА 2000“ и Рамкова директива за водите; Плащания за райони с природни или други специфични ограничения.

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

2.8. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни /задължителните ваксинации и обезпаразитяване/, с оглед недопускане разпространението на зарази и паразити;

2.9. Да спазват ограниченията на Натура 2000;

2.10. Не се допускат торене и третирането на мерите и пасищата с препарати за растителна защита;

2.11. Да се ползват като прокари за животните до местата за паша и водопои имотите с начин на трайно ползване „прокар“ и/или съществуващите полски пътища;

2.12. Да охраняват и недопускат преминаването на моторни превозни средства;

2.13. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност в мерите и пасища.

2.14. Ползвателите нямат право да заграждат предоставените им ползване пасища, мери и ливади, както и да изграждат в тях временни постройки без знанието и съгласието на общината, освен в изрично разрешени случаи.

VII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

1. Кмет на Община:

1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и управление на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на общината, съгласно ЗСПЗЗ;

1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури и мероприятия в изпълнение изискванията на закона;

1.3. Изисква от кметовете на кметства на населени места, спазването на разписаните правила по отношение ползването на мерите и пасищата на територията на съответното кметство /населено място/.

2. Отдел „Общинска собственост и стопански дейности”:

2.1. Отговарят за актуализацията на плана;

2.2. Съдействат и подпомагат собствениците на животни в населените места по изпълнението на плана;

2.3. Изготвят договорите за ползване на мери и пасища от Общинския поземлен фонд;

2.4. Водят регистър на сключените договори и следят техните срокове.

3. Кметовете на кметства:

3.1. Организират и контролират мероприятията по поддържане на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.

3.2. Уведомяват всички жители, отглеждащи животни за лична консумация за определените за общо ползване общински пасища и мери.

3.3. Предоставят периодична информация на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата при настъпила промяна.

 

VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 

При изпълнение на Годишния план за паша за ползването на мери, пасища и ливади за стопанската 2019/2020 година общинска администрация Ковачевци взаимодейства с: ОС „Земеделие” Ковачевци, Кметове по населените места и Ветеринарния лекар, отговарящ за общината.

 

ІX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

Финансовото осигуряване на плана се постига чрез:

Наемите за ползване на мери, пасища и ливади общинска собственост постъпват в приход на бюджета на община. Финансиране по проекти – наемателите на мерите, пасищата и ливадите могат да кандидатстват по европейски програми и схеми за средства, с цел подобряване екологичното им състояние.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГОДИШЕН-ПЛАН-ЗА-ПАША-ЗА-2019-2020 г

ЕГЪЛНИЦА-ПАСИЩА

КАЛИЩА- пасища

КОВАЧЕВЦИ- пасища

КОСАЧА- пасища

лобош-пасища

РАКИЛОВЦИ-ПАСИЩА

СВЕТЛЯ- ПАСИЩА

СИРИЩНИК- пасища

СЛАТИНО- пасища

ЧЕПИНО- пасища