Обяви » ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Ковачевци  на основание чл. 28б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, съобщава, че са изработени Помощен план и План на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за имоти в землищата на с. Ковачевци – местн. „Леви дол”, с. Косача – местн. „Дръжкарска”, „Поляна” и „Тютюнджия”, с. Егълница – местн. „Шамако” и „Чифлико”, общ. Ковачевци , област Перник.

На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ писмени искания и възражения по приетите по реда на чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ Помощен план и План на новообразуваните имоти и придружаващата ги документация могат да се подават от заинтересованите лица до кмета на община Ковачевци  в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

Възложител на плановете е областен управител на област Перник.

Плановете  са  изложени  за  разглеждане  в  сградата на община Ковачевци, етаж 2-ви, стая № 10.