Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№2/23.01.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изменение на кадастрален план – попълване на имот №2 и попадащите в него сгради и имот с нов план.№3 по кадастралния план с. Егълница, махала „Клинчарска”, Община Ковачевци, с възложител: Роска Симеонова Танчева.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

обявление-2-за-2019г.