Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

4/04.02.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на кадастрален план – проект за разделяне на ПИ 271 по кадастралния план на с.Светля , община Ковачевци, с възложители: Асен Димитров и Севетка Вучкова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление №4 за 2019г.